Artistic and Production team
Chief Producer|Liang Hongjun
Producer|Fan Tingting
Creative Curator|Xin Yaqin
Playwright|Zhou Qian
Director|Zhang Lei
Vocal Designer|Jin Liang
Stage Designer|Zhang Daming
Lighting Designer|Fang Qiong
Costume Designer|Liu Xinhui
Assistant Director|Meng Limin
Music Producer|Zhang Zhilin
Music Designer|Zhao Bin
Music Arranger|He Xianyun
Coordinator|Wu Jiayan, Huang Qi
Stage Manager|Xia Zhiyong

Cast
Xin Yaqin|Meng Lijun
Wang Qing|Emperor
Wang Rousang|Huangfu Shaohua
Yao Lei,
Zhang Yangkainan,
Lu Jiawei,
Yao Lina

4 Attendants

Musicians
Percussion Leader|Zhao Bin
Hu Leader|Chen Junzhen
Pipa|Liu Bin

Cast

Xin Yaqin as Meng Lijun

Xin Yaqin is a National Class Two Performer and is a graduate of the Shanghai Theatre Academy, with training under Yueju artists such as Wang Wenjuan, Lu Ruiying and Shan Yangping. She specialises in huadan roles (young female), and her repertoire includes A Dream of Red Mansions, Meng Lijun, Love with a Fairy Carp and Three Glimpses of the Princess. She has won awards such as Ten Best Huadan.

Wang Qing as Emperor

A National Class Two Performer specialising in xiaosheng roles (young male), Wang Qing graduated from the Shanghai Theatre Academy and trained under Yueju artists Yin Guifang and Zhao Zhigang. Her repertoire includes He Wenxiu, A Pure Spirit, A Dream of the Red Mansions and The Queen of Emperor Wen of Han. She has won a number of awards, including the Shanghai Yueju New Talent Award and the Petit Butterfly Trophy Shanghai Yue Opera Promising Performer Award.

Wang Rousang as Huangfu Shaohua

Wang Rousang is a National Class Two Performer specialising in xiaosheng roles (young male). She graduated from the Shanghai Theatre Academy and trained under yueju artists such as Fan Ruijuan, Chen Qi and Zhang Ruihong. Her repertoire includes Butterfly Lovers, The Legend of Li Wa, Meng Lijiun and Tale of the West Garden. She has been recognised with a number of awards, including the Third China Xiqu Red Plum Golden Flower Award, Ten Best Xiaosheng and the Petit Butterfly Trophy Shanghai Yue Opera Promising Performer Award.